fbpx

Terms and Conditions

Amsterdam, 2020

Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RHPR B.V., gevestigd te 1017 CA Amsterdam en kantoorhoudende aan de Herengracht 450, met KvK nummer 34274476, hierna te noemen: “RHPR B.V.”;

Artikel 1

Definities

1.1. Pakket = alle PR Producten gezamenlijk.
1.2. Product = alle PR producten van RHPR B.V. die benodigd zijn om het Pakket te vormen en aan te vullen. De producten behoren direct of indirect maar niet uitsluitend tot de uitvoering van PR, communicatie en/of marketing doeleinden. Voor de meest recente en volledige versie zie website waarop het product of de dienst kan worden besteld.
1.3. Overeenkomst = deze gebruikersovereenkomst.
1.4. Content = de zaken die ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van het Pakket en/of Product door Gebruiker te leveren informatie, reclame-uitingen, foto’s, teksten, logo’s, woord- en/of beeldmerken, domeinnamen, hyperlinks en een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2

Aanbiedingen/Offertes

2.1. Alle aanbiedingen/offertes en andere uitingen van RHPR B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door RHPR B.V. schriftelijk anders is aangegeven.
2.2. Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan RHPR B.V. verstrekte gegevens en/of Content waarop RHPR B.V. zijn aanbieding/offerte baseert.

Artikel 3

De levering van het Pakket

3.1. RHPR B.V. zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten behoeve van Gebruiker het Product leveren behorende bij het Pakket zoals op de website is omschreven.
3.2. In Bijlage 2 is uitgewerkt uit welk Product het in artikel 3.1 genoemde Pakket bestaat.
3.3. Wijzigingen genoemd in Artikel 3.2 kunnen alleen door middel van een schriftelijk melding via e-mail.
3.4. Ingeval Gebruiker van Pakket wijzigt zoals genoemd in Artikel 3.3 gaat een nieuwe looptijd in, zoals vastgelegd in Artikel 8.1, als ware het een nieuw Pakket.
3.5. Het Product behorende bij het Pakket genoemd in Bijlage 2 moet binnen de looptijd van de Overeenkomst worden afgenomen. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van het Product binnen de looptijd van de Overeenkomst, vervalt het recht van gebruik van dit Product.

Artikel 4

Exclusiviteit

4.1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en zes (6) maanden daarna zal Gebruiker niet zelf een aan het Pakket (sterk) gelijke of vergelijkbare Product gaan of doen exploiteren.

Artikel 5

Vergoeding/Facturatie/Opschorting

5.1. Gebruiker zal met betrekking tot het leveren van de in Artikel 3 genoemde Pakket zoals nader uitgewerkt in Bijlage 2, de vergoeding door middel van overschrijving vóóraf doen overmaken.
5.2. Alle prijzen in deze Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
5.3. Alle prijzen gelden tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin de Overeenkomst wordt gesloten. RHPR B.V. behoudt zich het recht voor om per 1 januari van ieder volgend kalenderjaar een wijziging van de prijzen door te voeren. RHPR B.V. dient daarbij wel aan te tonen dat deze wijziging gebaseerd is op een wijziging van de werkelijke kosten, op een wijziging van het algemene prijspeil of op een algemene prijsverandering in de markt. Dergelijke wijzigingen zullen door RHPR B.V. minimaal één maand van tevoren schriftelijk worden doorgegeven aan Gebruiker.
5.4. Verschuldigde bedragen worden door Gebruiker betaald door middel van betaling vooraf tenzij uitdrukkelijk een andere betaalwijze is overeengekomen. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Gebruiker binnen 14 dagen na facturatiedatum betalen. Gebruiker is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
5.5. Indien Gebruiker niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen, onder meer in het geval dat de betaling(en) niet op datum zoals op de factuur vermeld binnen zijn, is RHPR B.V. gerechtigd het aanbieden van het Pakket direct op te schorten waarmee de betalingsverplichting in stand blijft. Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft tot betaling, kan RHPR B.V. de vordering uit handen geven, en is Gebruiker naast het verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
5.6. RHPR B.V. is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop deze zou eindigen. De prijs zal voor deze Gebruiker dan gedurende de resterende looptijd van de Overeenkomst niet worden aangepast. Gebruiker komt een zodanig recht tot opzegging niet toe indien de prijzen worden aangepast conform het in artikel 5.3 bepaalde.

Artikel 6

Rechten van intellectueel eigendom

6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op het Pakket en/of Product en/of RHPR B.V. en/of ten behoeve van Gebruiker geleverd en of speciaal ontwikkeld (onderdeel van het) Product in hun meest volledige omvang berusten uitsluitend bij RHPR B.V. of de door haar aangewezen leveranciers. RHPR B.V. is volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan alle wereldwijde auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, (ontwerp) tekeningen, (3-D) ontwerpen, designs, (computer) animaties c.q. uitwerkingen, computerprogramma’s (software), bronbestanden (broncode(s), communicatie-uitingen en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en producten voor zover deze betrekking hebben op het Pakket.
6.2. RHPR B.V. verleent Gebruiker niet-exclusieve, eeuwigdurende en onvervreemdbare gebruiksrechten voor het individueel gebruik en exploitatie, voor die delen van de hierboven genoemde rechten van intellectuele eigendom, die specifiek in het kader van deze Overeenkomst voor Gebruiker zijn ontwikkeld.

Artikel 7

Levering van Content

7.1. In het geval Gebruiker de Content met betrekking tot het Pakket en/of Product levert, draagt Gebruiker er zorg voor dat zij over de rechten beschikt van c.q. toestemming heeft verkregen voor het gebruik door RHPR B.V. van de Content overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst en ten behoeve van het Pakket en/of Product. Deze toestemming strekt zich tevens uit tot het bewerken door RHPR B.V. in ruime zin van de Content ten behoeve van het Pakket en/of Product.
7.2. Gebruiker garandeert dat RHPR B.V. bij het ten behoeve van het Pakket en/of Product gebruiken van de Content niet wordt beperkt door afspraken met derden en dat dit gebruik door RHPR B.V. van de Content geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
7.3. Gebruiker vrijwaart RHPR B.V. voor alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op het gebruik van Content ten behoeve van het Pakket en/of Product voor zover de aanspraken voortvloeien uit het niet nakomen door Gebruiker van een of meer van de op haar rustende verplichtingen en garanties.
7.4. Alle schade, kosten (waaronder kosten voor juridische bijstand) en renten, voorvloeiend uit aanspraken bedoeld in artikel 7.3, komen voor rekening van Gebruiker.

Artikel 8

Looptijd en beëindiging

8.1. De dienstverlening heeft een (eerste) looptijd na bestelling en betaling van het pakket, product en/of of dienst zoals vermeld op de website en/of na aanvang van de werkzaamheden van maximaal één jaar. RHPR B.V. zal haar dienstverlening pas starten na betaling door Gebruiker..
8.2. Halverwege de duur van de Overeenkomst zullen partijen de samenwerking evalueren en de balans opmaken met betrekking tot de behaalde resultaten. Indien de slotsom van de evaluatie is dat voor de verdere verloop van de Overeenkomst extra inspanningen vereist zijn om de door Gebruiker gestelde doelstellingen te bereiken, zullen Partijen hieromtrent nadere afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen.
8.3. Partijen komen overeen dat het Pakket na de abonnementsperiode stilzwijgend zal worden verlengd met één maand waarbij na ommekomst van het eerste volledige oplevering van het Product de verlengde overeenkomst telkens met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk kan worden opgezegd.
8.4. Deze Overeenkomst kan door middel van een aangetekend schrijven zonder tussenkomst van de rechter door een der Partijen worden beëindigd, in het geval dat:
a. een der Partijen in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst en die Partij niet binnen zeven (7) werkdagen nadat zij per aangetekend schrijven door de andere Partij op de strijdige handelwijze is gewezen, alsnog volledig nakomt;
8.5. Deze Overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden indien een der Partijen of derden faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd en/of een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard en/of een der Partijen al dan niet vrijwillig tot liquidatie overgaat.
8.6. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal geen door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst aan RHPR B.V. gedane betalingen teruggevorderd/terugbetaald kunnen worden.
8.7. Gebruiker kan de Overeenkomst voor ommekomst van het eerste volledige abonnementsperiode zoals genoemd in Artikel 8.3 en voorzover geen sprake is van het bepaalde in Artikel 8.4 en/of Artikel 8.5, tegen betaling van 95% van het totale resterende factuurbedrag afkopen.

Artikel 9

Aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van RHPR B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige ander hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de hoogte van de vergoedingen genoemd in Artikel 5.1 (excl. BTW) bedongen voor een looptijd van maximaal zes maanden. Deze aansprakelijkheid kan slechts ontstaan indien Gebruiker RHPR B.V. onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming heeft gegeven.
9.2. De aansprakelijkheid van RHPR B.V. van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, schade aan materialen van Gebruiker en/of derden is uitgesloten.

Artikel 10

Overmacht

10.1. Geen der Partijen is gehouden tot nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst, indien deze Partij is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (a) overmacht van toeleveranciers van RHPR B.V.; (b) het niet naar behoren nakomen door toeleveranciers; (c) gebrekkigheid van zaken, Apparatuur, programmatuur of materialen (onder meer Content) van derden waarvan het gebruik door Gebruiker is voorgeschreven; (d) overheidsmaatregelen; (e) electriciteitsstoring; (f) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (g) oorlog en/of terroristische aanslag; (h) werkbezetting; (i) staking; en (j) algemene vervoersproblemen.
10.2. Indien de overmacht situatie langer duurt dan 90 dagen, heeft ieder der Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst door RHPR B.V. is gepresteerd, wordt in ieder geval naar verhouding afgerekend en door Gebruiker betaald, zonder dat Partijen elkaar overigens nog iets verschuldigd zijn.

Artikel 11

Geheimhouding en openbare mededelingen

11.1. Partijen zullen de inhoud van deze Overeenkomst, strikt geheimhouden, een en ander behoudens voor zover een verplichting tot mededeling bestaat krachtens de wet en/of gerechtelijke uitspraak.
11.2. Persberichten en andere openbare mededelingen (direct of indirect) verband houdende met deze Overeenkomst zullen door Partijen slechts in onderling overleg en na voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden gedaan.
11.3. Indien Gebruiker handelt in strijd met dit artikel verbeurt RHPR B.V. terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, plus € 500,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Deze boete is niet vatbaar voor verrekening en opschorting en laat het recht van RHPR B.V. om nakoming en volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.
11.4. Voor specifieke Producten uit het Pakket kan een aanvullende separate Geheimhoudingsovereenkomst nodig zijn waaronder maar niet beperkt tot de Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) van het BOSS/MAKER.

Artikel 12

Wijzigingen

12.1. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een door alle Partijen ondertekende verklaring.
12.2. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een beding en/of een gedeelte van een beding uit deze overeenkomst laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen en de gehoudenheid van partijen daaraan.
12.3. Het is Gebruiker niet toegestaan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van RHPR B.V. geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) over te dragen.

Artikel 13

Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen in eerste instantie exclusief aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop